Ethos i skrift, sak og sjel

- tanker om skriving som karakterskaping

Författare

  • Iben Brinch

DOI:

https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.119

Abstract

Lange, drøye skriveprosesser åpner ikke bare en mulighet for å forme og finpusse etos med tanke på et endelig mål om å vinne frem med et budskap, prosessene gir også anledning til å utvikle karakteren til forfatteren. Skriving overskrider grensene mellom etos forstått som bevismiddel og etos forstått som den bakenforliggende karakteren til den som skriver. Grenseoverskridelsen skjer fordi skriving utvider det kairotiske rommet for retorisk ytring, slik at estetiske utprøvinger og etiske overveielser får plass. Naturligvis ligger en helt vesentlig del av kraften i etos i valget av saken du skriver om, og innholdet i teksten. Enhver sak vil smitte av på og sette rammer for den enkeltes sjel, mens prosessen med å forme den retoriske diskurs vil skjerpe den og gi den et uttrykk. Å forme etos tekstuelt er å transformere etos, og teksten som står igjen, etterlater spor etter forfatteren og demonstrerer skrivingens mulige utviklingsrom for leseren.

Referenser

Aristoteles (2013). Den nikomakiske etikk. Oversatt av Arnfinn Stigen og Øyvind Rabbås.

Vidarforlaget.

Aristoteles (2006). Retorikk. Oversatt av Tormod Eide. Vidarforlaget.

Algra, K. (2009). Stoics on souls and demons: Reconstructing Stoic demonology. I D. Frede, D. & B. Reis (Red.), Body and soul in ancient philosophy (s. 359-387). De Gruyter. https://doi.org/10.1163/ej.9789004196179.i-257.16

Amossy, R. (2001). Ethos at the crossroad of disciplines: Rhetoric, pragmatics, sociology. Poetics Today, 22 (1), 1-23. DOI:10.1215/03335372-22-1-1

Aurelius, M. A. (2004). Til meg selv. Cappelen akademisk forlag.

Benedikt, A. F. (2002). On Doing the right thing on the right time. I P. Sipiora & J. S. Baumlin (Red.), Rhetoric and kairos: Essays in history, theory, and praxis (s. 226-235). State University of New York Press.

Baumlin, J. S. (2001). Ethos. I T. O. Sloane (Red.), Encyclopedia of rhetoric (s. 263-277). New York.

Baumlin, J. S., & Meyer, C. A. (2022). Histories of ethos: World perspectives on rhetoric. MDPI -

Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-

-8

Black, E. (1999). Den andre persona. Rhetorica Scandinavica 9, 7-16. https://doi.org/10.52610/WUXJ8406

Brown, C. S. & Coutant, L. A (2009). Do the right thing: The ethos of pathos in environmentalists’ direct mail solicitations. I S. Borrowman, S. C. Brown, T. Enos, T. P. Miller & S. Perrault (Red.), Renewing rhetoric’s relation to composition: Essays in honor of Theresa Jarnagin Enos (s. 314–326). Routledge.

Brinch, I. (2023a). Reboot and gather your thoughts. Place-based writing as a learning resource for novice scholars. I H. Roll-Hansen, K. C. Alvestad & K. H. Nordberg (Red.), New perspectives on educational resources: Learning material beyond the traditional classroom (s. 73-86). Routledge. DOI: 10.4324/9781003322696-7

Brinch, I. (2023b, under publisering). Rampant texts and potted plants. Place- and material based writing and the transformation of academic authorship. I G. H. Helskog & M. Weiss, M. (Red.), Reflective practice research in higher education pedagogies. Existential and ethical reflections on experiences from practice (Volume II Reflective Practice Research) (s.153-171). LIT Verlag.

Brinch Jørgensen, I. (2020). Skrivning som metode. I M. Bengtsson, K. M. Berg & S. Iversen (Red.), Retorik og metode (s. 281-301). Samfundslitteratur.

Carlo, R., (2020). Transforming ethos: Place and the material in rhetoric and writing. Utah State University Press.

Cicero (1995). Orator kap. 1-147, kap. 237. I Cicero, Retorikk og filosofi (s. 16-64). Samlaget.

Corder, J. W. (1989). Hunting for ethos where they say it can’t be found. Rhetoric Review, 7 (2), 299–316. http://www.jstor.org/stable/465706

Corder, J. W. (1978). Varieties of ethical argument, with some account of the significance of “ethos” in the teaching of composition. Freshman English News, 6(3), 1-23.

Enos, T. J. (2009). ”An eternal golden braid”: Rhetor as audience, audience as rhetor. I S. Borrowman, S. C. Brown, T. Enos, T. P. Miller & S. Perrault (Red.), Renewing rhetoric’s relation to composition: Essays in honor of Theresa Jarnagin Enos (s 275-288). Routledge.

Hyde, M. J. (2004). Introduction: Rhetorically we dwell. I M. J. Hyde (Red.), The ethos of rhetoric (s. xiii–xxviii). University of South Carolina Press.

Isokrates (2000). Nicocles. I D. C. Mirhady, & Y. L. Too (Red.) Isocrates I (1. utg.) (s. 169-181). University of Texas Press. https://doi.org/10.7560/752375

Garver, E. (2006). Confronting Aristotle’s ethics: Ancient and modern morality. University of

Chicago Press.

Goodwin, J. (2001). Cicero’s authority. Philosophy & Rhetoric, 34(1), 38-60.

Grue, J. (2023). Å skrive en bok som ligner verden: Om sakprosa, skjønnlitteratur og forpliktelser til virkeligheten. Nytt Norsk Tidsskrift 40, 204-214. DOI:10.18261/nnt.40.2-3.11

Hammer, D. (2021). Cicero’s legacy in contemporary political thought. I D. J. Kapust & G. Remer (Red.), The Ciceronian tradition in political theory (s. 198-224). University of Wisconsin Press.

Hughes-Warrington, M., & Martin, A. (2022). Big and little histories (1. utg. vol. 1). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780429399992

Kadar, M. (2014). Coming to terms: Life writing – from genre to critical practice, Egodocuments and History Series Vol. 7, 195–205. https://doi.org/10.1163/9789004274709_015

Meyer, C. A. (2019). From wounded knee to sacred circles: Oglala Lakota ethos as “haunt” and

“wound”, Humanities 2019, 8 (36), 1-22. https://doi.org/10.3390/h8010036

Pangle, T. (1998). Socratic cosmopolitanism: Cicero’s critique and transformation of the stoic

ideal. Canadian Journal of Political Science, 31 (2), 235-262.

Reynolds, N. (2004). Geographies of Writing. Southern Illinois University Press.

Reynolds, N. (1993). Ethos as location: New sites for understanding discursive authority. Rhetoric Review 11 (2), 325–38. http://www.jstor.org/stable/465805.

Rubin, E. (2015). Soul, self, and society: The new morality and the modern state. Oxford University Press.

Sattler, W. M. (1947). Conceptions of ethos in ancient rhetoric. Speech Monographs Vol.14 (1-

, 55-65.

Taylor, C. (2022). Degenerations of democracy. I C. Calhoun, D. P. Gaonkar & C. Taylor, Degenerations of democracy (s. 18-47). Harvard University Press.

Vatz, R. E. (2000). Myten om den retoriske situation. Rhetorica Scandinavica 15, 7-13.

Yoos, G. E. (1979). A Revision of the concept of ethical appeal. Philosophy & Rhetoric, 12 (1),

–58. http://www.jstor.org/stable/40237094

##submission.downloads##

Publicerad

2024-01-20

Referera så här

Brinch, I. (2024). Ethos i skrift, sak og sjel: - tanker om skriving som karakterskaping. Rhetorica Scandinavica, 27(87), 72–88. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.119