Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Manuskriptet har inte tidigare publicerats, och det övervägs inte heller av en annan tidskrift (eller en förklaring har lämnats i kommentarer till redaktören).
 • Inlämningsfilen finns i OpenOffice, Microsoft Word eller RTF -dokumentfilformat.
 • När det finns tillgängliga har URLer för referenserna tillhandahållits.
 • Texten är enstaka avstånd; använder ett 12-punkts teckensnitt; använder kursiv, snarare än att understryka (utom med URL -adresser); och alla illustrationer, figurer och tabeller placeras i texten på lämpliga punkter, snarare än i slutet.
 • Texten följer de stilistiska och bibliografiska kraven som beskrivs i författarens riktlinjer.

Riktlinjer för författare

Detta är en guide för författare som vill publicera i Rhetorica Scandinavica. Guiden ger information om tidskriftens syfte och innehåll samt formkrav på manuskript. Författare ombeds läsa hela guiden innan de skickar in. 

Inlämning av artiklar för specialutgåvor och temanummer sker i enlighet med vad som anges i artikelutlysningen.  

Tidskriftens syfte och innehåll

Rhetorica Scandinavica är ett forum för det forskningsfält som bygger på den klassiska retoriska traditionen från antiken och framåt. Syftet med tidskriften är att tolka och fortsätta denna tradition i ett nordiskt sammanhang.  

Rhetorica Scandinavica är både en vetenskaplig och en tvärvetenskaplig tidskrift: Retorisk historia, argumentationsteori och retorisk textkritik kombineras här med vetenskapsteori, didaktik, medievetenskap, musikvetenskap, juridik med mera i ett retoriskt perspektiv. En förutsättning för tvärvetenskapliga bidrag är att manuskriptet speglar en fördjupad kunskap om den retoriska traditionen och dess korpus.

Om bedömningsprocessen

Alla inskickade manuskript utvärderas av redaktionen och (minst) två anonyma sakkunniga granskare före publicering. Författare får normalt svar inom två veckor om manuskriptet kommer att skickas till sakkunnigbedömning (peer review). Övriga artiklar avvisas direkt och utan ytterligare motivering från redaktionen.

Bedömningens opartiskhet särställs genom att artikeln anonymiseras. Efter ett tag får du en skriftlig kommentar med en utvärdering och svar på om artikeln antas för publicering. Oftast kommer publicering att kräva bearbetning i större eller mindre utsträckning.

Inlämnade manuskript får inte samtidig bedömas för publicering någon annanstans.

Artikeltyper:

Rhetorica Scandinavica accepterar manus i följande genrer:

 • Akademiska artiklar

 • Bokrecensioner

Tidskriften tar emot förslag på recensioner av akademiska böcker och läroböcker från författare, förlag och recensenter. Förslag på böcker som bör recenseras skickas till redaktör Lisa Storm Villadsen (lisas@hum.ku.dk). Tidskriften recenserar inte  doktorsavhandlingar. Recensenter ombeds läsa avsnittet ”Bokrecensioner i Rhetorica Scandinavica”.

Formella krav

Längd:

Längden på manuskriptet får inte överstiga 8000 ord / 40 000 tecken utan mellanslag (inklusive sammanfattning, referenser, etc.)

Format och layout:
Alle texter skickas in som Word-dokument (.doc, .docx). Om annat filformat eller pappersutskrift krävs, kontakta redaktionen.

Välj ett standardtypsnitt, radavstånd 1. Markera rubriker och underrubriker med fet stil. Markeringar i brödtexten görs endast i kursiv stil. Sektioner markeras med indrag. Dubbla radavstånd endast före ny underrubrik. Undvik koder i dokumentet, även vid markering av rubriker.

Språk:
Författarens modersmål, om det är danska, svenska eller norska (bokmål/nynorsk). Annars engelska.

Checklista före inlämning

Manuskriptet måste innehålla följande:

 • Titel

 • Skandinavisk sammanfattning (ca. 150 ord)

 • 4-6 nyckelord på skandinaviskt språk

 • Engelsk titel

 • Engelsk sammanfattning (ca. 150 ord)

 • 4-6 nyckelord på engelska

 • Själva manuset

 • Fotnoter (vid behov)

 • Bibliografi

I egna dokument:

 • Titelsida med författarinfo (författarens namn, titel, institutionstillhörighet, mailadress, ORCID), samt text till nota med tack, information om finansiering m.m. om det behövs

 • Numrerade bilder, tabeller, figurer eller diagram

Referenser:
Alle referenser måste vara i APA-standard. Koder till Endnote accepteras.

För en introduktion till APA-standarden, se: https://phbibliotek.dk/ld.php?content_id=31100771

DOI-referenser:

Referenser ska alltid innehålla DOI (digital object identifier) för källor som har detta. DOI ska vara en klickbar URL och placeras i slutet av referensen. För att söka efter DOI-kod,  se: http://search.crossref.org/

Citat:

Citat på mer än 20-30 ord ska markeras med indrag och radbrytningar före och efter. Alla citat markeras med citattecken  “…”  (windows: alt+0171/alt+0187; mac: shift-alt-v/shift-alt-b). Citat inom citattecken markeras med citattecken ‘..’ (windows: alt+0145/alt+0146/mac: alt-n/alt-m).

Bilder, ritningar, tabeller och diagram:
Bilder osv. är välkomna men inget krav. Kom ihåg att skaffa tillstånd om författaren inte har upphovsrätten, och lämna information om författaren/konstnären i ett separat dokument. Det är författaren som ska säkerställa tillräckligt bra upplösning och bildkvalitet för publicering.

Förkortningar:
Undvik generellt förkortningar, förutom i citat och referenser (‘m.fl.’ används vid flera författare och ‘(red.)’ for redaktör). I brödtexten är huvudregeln att alla förkortningar skrivs ut i sin helhet.

Noter:

Noter ska vara i form av fotnoter, inte slutnoter.  

Bokrecensioner i Rhetorica Scandinavica

Vanliga recensioner i Rhetorica Scandinavica är på 3-8 sidor (mellan 1500 och 3500 ord / 7500 och 20 000 tecken). Längre recensioner kommer vanligtvis att vara recensionsartiklar baserade på boken/böckerna som introduceras. Formaliteterna för översiktsartiklar är desamma som för andra artiklar. Vanliga recensioner skiljer sig däremot från de andra artiklarna genom att de saknar inledning, författarintroduktion och bibliografi. Referenser bör vara få och placeras i parantes i brödtexten.

Bokrecensioner ska innehålla uppgifter om boken: Författarnamn, boktitel, utgivningsort, förlag, utgivningsår, antal sidor.

Publicering:

När artikeln är ombruten skickas den till huvudförfattaren samtidigt som den går till intern korrekturläsning. Korrekturläsning tar vanligtvis två veckor. Efter detta anses den godkänd av författarna.

Artiklar publiceras på Retorikförlagets hemsidor där de finns att ladda ner. Om en artikel laddas ner mer än 15 gånger per år utlöses royalty. Parallellpublicering – på författarens egen sida eller i andra arkiv – ska därför vara förtryckta versioner av artikeln.

Kontakta förlaget vid frågor: info@retorikforlaget.se

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.